Regulamin

1. Usługi Edu Talent:
Serwis dla studentów Edu Talent świadczy usługi w dziedzinie prowadzenia badań podstawowych, redagowania tekstów, materiałów edukacyjnych i konsultacji edukacyjnych dla osób prywatnych oraz firm. Szczegóły oferty zawarte są na stronie internetowej edutalent.pl oraz innych stronach należących do serwisu.
2. Charakter prawny usług Edu Talent:
Edu Talent wykonuje wszystkie usługi zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszystkie teksty i konsultacje będące wynikiem realizacji usług przez Edu Talent mają wyłącznie charakter dydaktyczny i informacyjny. Edu Talent nie ponosi odpowiedzialności oraz nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych klientowi, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich oraz art. 233 i art. 272 Kodeksu Karnego. Oznacza to, że klient nie może przedstawić przygotowanych i udostępnionych badań, materiałów, tekstów, bądź też jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów utworów jako własne. Zgodnie z prawem polskim, regulacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wewnętrznymi regulaminami uczelni wyższych przedstawianie cudzej pracy jako własnej jest nieetyczne, jest surowo karane z użyciem środków administracyjnych, a w ostateczności także środków karnych. Jeżeli klient jest obywatelem państwa trzeciego lub też studentem na uczelni poza granicami RP powyższe ograniczenie dotyczy tożsamych i pokrewnych przepisów prawnych państw trzecich.
3. Dyskrecja i bezpieczeństwo danych Klientów:
Edu Talent gwarantuje dyskrecję i bezpieczeństwo danych Klientów, jeżeli dane te zostaną udostępnione Edu Talent przez Klienta za wiedzą Edu Talent. Każde dane osobowe i kontaktowe zawarte w jakichkolwiek plikach należących do Klienta muszą zostać usunięte przez Klienta, zanim wyśle jakiekolwiek pliki do Edu Talent. Ze względu na ogromną ilość tekstów przekazywanych przez Klientów do Edu Talent, Edu Talent nie posiada logistycznych możliwości sprawdzenia każdego tekstu w celu znalezienia i usunięcia takich danych. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Edu Talent. Domniemuje się, że użytkownicy strony internetowej edutalent.pl lub innych serwisów oraz klienci serwisu Edu Talent zapoznali się z Polityką Prywatności i akceptują jej zasady.
4. Informacja o cenie:
Po zapytaniu skierowanym do Edu Talent pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie, klient otrzyma od Edu Talent lub partnera Edu Talent informację o całkowitej cenie usługi. Cena ta będzie podstawą do obliczenia zaliczki, pozostałej kwoty należnej i ewentualnych rat, w których będzie opłacana kwota należna. W zależności od treści zapytania Klienta oraz czasu obowiązywania ewentualnych promocji, Klient otrzyma informację o Cenie Standardowej i Cenie Promocyjnej, a także o wysokości upustu (jako procentowa wartość określająca różnicę pomiędzy Ceną Standardową i Promocyjną).
5. Przyjęcie i realizacja Zamówienia:
5.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata zaliczki na konto wskazane przez Edu Talent. Wysokość zaliczki zostanie ustalona z klientem indywidualnie, ale nie przekroczy 25% wartości zamówienia. Wpłacona kwota zaliczki zostanie odjęta od całkowitej kwoty należnej. Edu Talent przystępuje do realizacji zlecenia zawsze po wpłacie zaliczki i po zapoznaniu się klienta z warunkami niniejszego Regulaminu. Na podstawie wpłaty zaliczki Edu Talent zobowiązuje się do wykonania zlecenia, zaś Klient zobowiązuje się do jego opłacenia na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.
5.2. Edu Talent ma prawo pobrać większą zaliczkę, aż do wysokości pełnej przedpłaty, jeżeli klient korzysta z elektronicznych usług płatniczych PayPal, oraz umożliwiających anonimowe płatności, podał nieprawdziwe lub niepełne dane płatnika, lub jest cudzoziemcem nie mającym adresu zameldowania oraz numeru PESEL. W takich przypadkach Edu Talent ma prawo do pobrania dodatkowej zaliczki na poczet przygotowania każdej partii materiału. Zaliczka jest rozliczana zawsze przy płatności za ostatnią partię materiału zgodnie ze złożonym zamówieniem.
5.3. Edu Talent zapewnia możliwość rozliczenia zamówień w ratach. Wysokość, liczba rat oraz czas spłaty są zawsze ustalane z klientem indywidualnie. Kwota zaliczki zostaje odliczona od kwoty ostatniej raty.
5.4. Rozmowy telefoniczne z klientami nigdy nie są nagrywane. Wszystkie wytyczne klienta przyjmujemy tylko w formie pisemnej (komunikacja mailowa lub pocztowa). Jeżeli klient będzie chciał je przekazać telefonicznie, pracownik Edu Talent poinformuje go, by uczynił to w formie pisemnej. Edu Talent nie ponosi odpowiedzialności za wytyczne oraz jakiekolwiek decyzje nieprzekazane w formie pisemnej.
5.5. Edu Talent zajmuje się zebraniem wytycznych od Klienta w celu prawidłowej realizacji zamówienia. W tym celu wysyła zapytania do klienta przed wysłaniem zaliczki, zaś po wysłaniu zaliczki wysyła do Klienta formularz zamówienia, którego celem jest zebranie wszystkich informacji, których Klient nie przekazał Edu Talent do momentu wpłaty zaliczki. Edu Talent nie ponosi odpowiedzialności za wady tekstu wynikające z nieprzekazania wytycznych przez Klienta.
5.6. Data zakończenia realizacji usługi to termin, w którym Klient otrzyma informację mailową od Edu Talent, że całe zamówienie jest gotowe, jeżeli nie wymagał dzielenia realizacji zamówienia na etapy, albo gdy otrzyma taką samą informację mailową od Edu Talent dotyczącą ukończenia ostatniego etapu zlecenia, jeżeli Klient wymagał podzielenia realizacji zamówienia na etapy. Fakt opóźnienia w realizacji nie zwalnia klienta z zapłaty za tekst.
5.7. Faktury VAT za całe zlecenia lub za wykonane części zleceń są wystawiane przez Edu Talent dla realizacji własnych celów organizacyjnych i sprawozdawczych. Edu Talent wystawia fakturę VAT na potrzeby Klienta każdorazowo na żądanie Klienta:
6. Prawo klienta do informacji na temat realizacji zlecenia:
Klient ma prawo zwrócić się do Edu Talent o informację na temat etapu realizacji zlecenia. Przy pisemnej formie Edu Talent udziela takiej informacji w ciągu 2-3 dni kalendarzowych.
7. Finalizacja zamówienia i płatności kwoty należnej:
Po realizacji zamówienia, klient jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty należnej w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia powstania kwoty należnej (czyli dnia w którym klient zostanie poinformowany przez Edu Talent o ukończonym zamówieniu lub fragmencie zamówienia).
8. Gwarancja oryginalności tekstu:
8.1. Edu Talent gwarantuje swoim klientom następujące współczynniki oryginalności tekstu: współczynnik podobieństwa 1: do 20% oraz współczynnik podobieństwa 2: do 5% według standardów serwisu plagiat.pl, albo współczynnik „paraphrase” według standardów serwisu plag.pl do 20%.
8.2. Badanie antyplagiatowe w serwisie plag.pl jest bezpłatne – Edu Talent pokrywa jego koszt we własnym zakresie, jeżeli badanie dotyczy tekstu przygotowywanego przez Edu Talent.
8.3. Badanie antyplagiatowe w serwisie plagiat.pl Klient wykonuje we własnym zakresie i pokrywa jego koszty. Badanie antyplagiatowe w serwisie plagiat.pl Edu Talent wykonuje na wezwanie Klienta oraz za opłatą, o której Klient zostanie poinformowany na piśmie.
8.4. Programy antyplagiatowe wymienione w niniejszym Regulaminie i wykorzystywane przez Edu Talent zapewniają podobne wyniki analizy, jednakże ani ich dostawcy, ani Edu Talent nie są w stanie zapewnić ich idealnej zgodności (w porównaniu wyników badań wykonywanych na plagiat.pl i plag.pl, czy też niezmienności w czasie (w przypadku analiz plagiatu wykonywanych kolejno po sobie dlatego samego tekstu), co wynika z ich oparcia na wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, które również charakteryzuje zmienność dla każdej kolejnej operacji wyświetlenia tych wyników wyszukiwania.
9. Prawo klienta do zgłoszenia reklamacji:
9.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Prawo to wygasa po upływie 1 miesiąca (30 dni kalendarzowych) licząc od daty zakończenia realizacji zlecenia. Edu Talent usunie wady tekstu w terminie ustalonym z Klientem.
9.2. Wszelkie uwagi dotyczące zamówienia informujące o wadach produktu klient zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej (e-mail oraz załączniki w formie skanów lub zdjęć).
9.3. Rozszerzenie zamówienia lub zmiana jego struktury na życzenie klienta, podlegają dodatkowej opłacie, w cenie ustalonej z klientem przy przyjęciu zlecenia lub wycenianej indywidualnie, jeżeli zastosowanie takiej ceny nie będzie możliwe.
9.4. Edu Talent wykona bezpłatnie poprawę obejmującą usunięcie błędów merytorycznych, stylistycznych, gramatycznych i graficznych, błędów w standardzie formatowania tekstu (chyba, że standard formatowania tekstu nie został dostarczony przez klienta) oraz usunięcie błędów, o których mowa w art. 9. Wszystkie inne czynności, w tym także zawarte w punkcie 10.3. będą wykonane przez Edu Talent tylko odpłatnie lub w przypadku, gdyby powstanie wad utworu było wynikiem działań klienta (nieprzekazaniem albo zniekształconym lub niekompletnym przekazaniem wytycznych w formie pisemnej).
9.5. Edu Talent ma prawo odmówić przyjęcia poprawek w przypadku podejrzenia, że zamówienie jest wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem. Edu Talent nie posiada możliwości logistycznych i organizacyjnych, aby sprawdzić każdy tekst i informację pochodzącą od Klienta pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.
10. Zobowiązanie Edu Talent do właściwej realizacji zamówienia:
10.1. Edu Talent zapewnia wszystkim klientom właściwą realizację świadczonych usług. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności znajdujących się poza kontrolą Edu Talent, Edu Talent zaproponuje warunki realizacji inne niż wcześniej uzgodnione.
10.2. Zmiana warunków realizacji zamówienia dotyczy zmiany terminu z winy Edu Talent lub wzrostu ceny za wykonanie usługi, jeżeli ten wzrost ceny jest on spowodowany warunkami uniemożliwiającymi Edu Talent kontynuację wykonania usługi według pierwotnej wyceny. W przypadku braku zgody pisemnej klienta na nowe warunki realizacji zlecenia, Edu Talent anuluje zamówienie oraz dokona zwrotu zaliczki, chyba że redaktor do czasu rezygnacji przygotuje materiały, wtedy klient ma obowiązek zapłaty za wykonaną część złożonego zamówienia.
11. Zobowiązanie Edu Talent do zapewnienia jakości usług:
11.1. Edu Talent zobowiązuje się do realizacji zamówienia rzetelnie oraz według dostępnej i potwierdzonej naukowo wiedzy na podstawie ogólnodostępnych materiałów.
11.2. Edu Talent nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów lub ich fragmentów dotyczący doboru zagadnień, długości poszczególnych partii materiału, czy doboru literatury, jeżeli nie są one oparte na wcześniej przekazanych wytycznych przez Klienta.
11.3. Edu Talent korzysta w miarę możliwości z materiałów własnych oraz materiałów dostarczonych przez klienta.
11.4. Edu Talent nie dokonuje zakupu materiałów do realizacji zamówienia, chyba, że klient wyraża zgodę na pokrycie kosztów ich zakupu. Po wykonaniu zamówienia materiały te są przekazywane przez Edu Talent klientowi, wówczas Edu Talent poinformuje klienta o koszcie zakupu materiałów oraz koszcie ich przesyłki do klienta. Wówczas pokrywa on dodatkowo koszt wysyłki materiałów.
12. Rezygnacja ze świadczenia usługi:
12.1. Bez względu na etap realizacji usługi przez Edu Talent, klient jest zobowiązany do złożenia rezygnacji na piśmie (w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: prace@edutalent.pl). Rezygnacje zgłaszane innymi kanałami (sms, rozmowa telefoniczna) oraz rezygnacje zgłaszane po zrealizowaniu zamówienia nie będą honorowane przez Edu Talent i będą powodowały obowiązek zapłaty za wykonane zamówienia lub też wykonane części zamówienia.
12.2. Jeżeli klient zrezygnuje z zamówienia nie informując o tym Edu Talent, uznaje się, że zamówienie ma być zrealizowane przez Edu Talent do końca. Jeżeli nie został wyznaczony termin końcowy i klient nie reaguje na wezwania dotyczące ustalenia tego terminu przez okres dłuższy niż 180 dni Edu Talent dokończy zlecenie w pierwszym najszybszym terminie wyznaczonym przez siebie. W obydwu przypadkach Klient, który nie poinformował o rezygnacji, ma obowiązek dokonania pełnej zapłaty za zrealizowane zamówienie według pierwotnie ustalonej ceny. Jednocześnie w przypadku wyznaczenia terminu przez Edu Talent termin na zgłaszanie reklamacji na tekst ulegnie wydłużeniu stosownie do potrzeb Klienta.
13. Zaliczka:
13.1. Zaliczka wpłacona przez klienta jest bezzwrotna, chyba, że doszło do rażącego naruszenia Regulaminu usług przez Edu Talent w trakcie realizacji zlecenia, czyli opóźnienia powstałego z winy Edu Talent, lub przekroczenia dopuszczanych współczynników oryginalności tekstu (współczynnik podobieństwa 1 według plagiat.pl, lub wskaźnik „paraphrase” według plag.pl powyżej 60%, lub współczynnik podobieństwa 2 według plagiat.pl lub wskaźnika „bad citations” według plag.pl powyżej 40%). Zwrot zaliczki w przypadku opóźnienia nie będzie przysługiwał, gdy klient Klienta zgodzi się na wyznaczenie nowego terminu realizacji oraz gdy nie zostanie zgłoszona przez Klienta pisemna rezygnacja w takim przypadku.
14. Kara umowna:
14.1. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Klienta, gdy nie doszło do winy ze strony Edu Talent, Klient jest zobowiązany do opłacenia usługi według ceny ustalonej przez Edu Talent i Klienta, w ramach złożonego zamówienia, według stanu realizacji zamówienia na dzień zgłoszonej rezygnacji.
15. Promocje i zniżki:
15.1. Edu Talent może ogłaszać promocje i zniżki na całą ofertę lub na jej część. Promocje i zniżki mogą polegać na okresowej obniżce ceny, dodawaniu do zamówienia bezpłatnych usług lub towarów.
15.2. Promocje i zniżki mogą podlegać czasowym lub ilościowym ograniczeniom (dla określonej liczby osób). Edu Talent określa ogólne zasady promocji oraz zniżek w banerach reklamowych i ogłoszeniach. Szczegółowe informacje mogą być dostępne na stronie internetowej lub poprzez kontakt z Edu Talent; telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
15.3. Edu Talent rezerwuje sobie wyłączne prawo do wycofania ofert promocyjnych przed upływem czasu przewidzianego w warunkach promocji lub przed wyczerpaniem liczby osób, którym przysługuje prawo do realizacji usługi na warunkach promocyjnych.
15.4. Cena Promocyjna zaoferowana przez Edu Talent obowiązuje, chyba, że dojdzie do zwłoki w płatności po stronie Klienta skutkującej przekroczeniem terminu płatności wskazanego w fakturze VAT o 30 dni. Wówczas Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Standardowej. Edu Talent wystawi wówczas korektę do faktury VAT korygująca Cenę Promocyjną do wysokości Ceny Standardowej.
15.5. Na wniosek Klienta Cena Promocyjna może zostać obniżona o 10% wysokości ceny bazowej (Ceny Standardowej dla danego zlecenia) w przypadku opóźnienia z winy Edu Talent powyżej 48 godzin.
15.6. Rabaty i upusty kwotowe w ramach promocji nie sumują się.
16. Reklamacje:
16.1. Klient może wnieść reklamację tylko w formie pisemnej. Adresem dla reklamacji jest adres siedziby firmy lub adres e-mail: prace@edutalent.pl.
16.2. Reklamacje dotyczące usług Edu Talent można wnosić w ciągu maksymalnie 1 miesiąca (30 dni kalendarzowych) od daty zakończenia realizacji usługi. Po upłynięciu terminu na zgłoszenie reklamacji wszystkie uzupełnienia, poprawki i modyfikacje będą wprowadzane płatnie po wcześniejszej wycenie.
16.3. Nieskorzystanie przez klienta z prawa do poprawy przygotowanego badania, materiału tekstu lub jakiegokolwiek innego utworu lub fragmentu utworu przygotowanego przez Edu Talent, jak też odmowa ze strony klienta podania uwag do przygotowanego przez niego tekstu, rozumiana dosłownie jako wyraźna odmowa, lub też brak odpowiedzi na wezwanie Rdu Talent dotyczące tej kwestii, nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia kwoty należnej za przygotowany tekst.
16.4. W sytuacji opóźnienia z winy Edu Talent termin na zgłoszenie reklamacji może zostać wydłużony do 90 dni.
16.5. Wszelkie prawa stron wynikające z reklamacji należy traktować w kontekście prawa gwarancji. Edu Talent nie udziela rękojmi.
17.Ograniczenia odpowiedzialności:
W związku na postanowienia niniejszego Regulaminu Edu Talent nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez klienta lub przez jakiekolwiek osoby trzecie z badań, materiałów, tekstów lub jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów utworów niezgodnie z ustawą o prawie autorskim, niezgodnie z prawem karnym i innymi ustawami, regulacjami i zasadami w z zakresu szkolnictwa wyższego czy regulaminami uczelnianymi. W związku tym też Edu Talent nie może ponosić i nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niespełnienia przez klienta terminów złożenia pracy, lub jego części, kosztów czesnego i/lub opłat wpisowych, opłat za przystąpienie do egzaminów dyplomowych, opłat/kar za przedłużenie sesji, opłat/kar za powtarzanie roku, opłat/kar za powtarzanie przedmiotu, opłat/kar za przystapienie do egzaminów poprawkowych, utraconych przychodów z tytułu nieuzyskania tytułu naukowego i jakichkolwiek innych strat czy szkód. Dotyczy to zarówno klientów zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkujących w państwach trzecich.
18. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych – RODO:
18.1. Firma MSP STRATEGIES Paweł Bronowicz, z siedzibą przy ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa informuje, że przetwarza i chroni dane osobowe klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
18.2. Pozostawienie danych przez klienta jest dobrowolne, jednak może być konieczne do odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, skierowania przekazu reklamowego, przygotowania rozliczeń za wykonane zamówienie, czy do wystawienia dokumentów handlowych.
18.3. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich usunięcia bez uszczerbku dla praw Edu Talent czy podmiotów trzecich w zakresie uzyskania wynagrodzenia za wykonane zamówienia. Edu Talent może i ma prawo usunąć dane osobowe klienta przed otrzymaniem wezwania klienta do wykonania tej czynności.
18.4. Aspekty dotyczące ochrony danych osobowych związane z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jednakże mające zastosowanie do korzystania przez klientów z witryny edutalent.pl są uregulowane w Polityce prywatności i cookies.
19. Postanowienia końcowe:
19.1. Regulamin wchodzi w życie 24.07.2018 roku. Dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tej dacie, a zatem tych, w których klienci otrzymali w którymkolwiek etapie korespondencji z Edu Talent Regulamin w niniejszej wersji.
19.2. Domniemywa się wyższość postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie ustalenia pomiędzy Edu Talent a klientem i ich zmiany wymagać będą formy pisemnej. Nieważność jednego z niniejszych postanowień nie wyklucza ważności któregokolwiek z pozostałych postanowień Regulaminu.
19.3. Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w całości i każde z osobna. Akceptacja Regulaminu jest uważana jednocześnie za akceptację Polityki Prywatności i Cookies. Wejście na stronę edutalent.pl, jej podstrony oraz ich różne wersje językowe jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Cookies.
19.4. W wypadku zawarcia umowy bez względu na jej formę w języku innym niż polski, spory będą rozstrzygane zawsze zgodnie z wersją polską Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl