Jak napisać bibliografię- najważniejsze zasady

Jak napisać bibliografię- najważniejsze zasady

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Bibliografia jest spisem wszystkich źródeł wykorzystanych w pracy dyplomowej. Powinny się w niej znaleźć:

  • tytuły i autorzy książek, artykułów, czasopism
  • nazwy i daty źródeł statystycznych (GUS, CBOP itp.)
  • nazwy i daty aktów normatywnych (ustawy, rozporządzenia, regulaminy itp.)
  • nazwy i autorzy dokumentów niepublikowanych (kroniki, pamiętniki itp.)
  • adresy stron internetowych

Zasady tworzenia bibliografii

Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie (nazwiska autorów) i ponumerowana (opcjonalnie). Na początku umieszcza się autorów i tytuły książek naukowych, następnie artykułów w czasopismach, potem źródła statystyczne, następnie akty normatywne, i na końcu źródła internetowe. Akty normatywne podaje się według rangi, następnie według dat.

Podając w bibliografii książki i artykuły naukowe, typowy schemat jest taki:

  • nazwisko i imię autora (pierwsza litera lub litery, gdy są dwa imiona)
  • tytuł (książki kursywą, artykuły zwykłą czcionką)
  • nazwę wydawnictwa
  • miejsce i rok wydania
  • w niektórych przypadkach wymaga się podania numerów stron, jednak z reguły nie trzeba ich podawać, bo są one umieszczone w przypisach

Niektóre uczelnie wymagają stawianie kropki na końcu źródła, jednak w większości przypadków kropki nie są konieczne.

Jak napisać bibliografię – przykłady

I. książki i artykuły w czasopismach

Książki:

[1] Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd.Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999
[2]Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
[3] Szewuczk W. Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, [w:] (red.) Pufał-Struzik I., Agresja dzieci i młodzież, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007

Możesz także zastosować:
1. Dudycz T.: Analiza finansowa, Wrocław 1999, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Dudycz T.: Analiza finansowa, 1999.
Analiza finansowa, T. Dudycz, Wrocław 1999.

Dudycz T. (1999) Analiza finansowa, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Artykuły:
[1] Brodkowska-Szewczuk J., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, 2009, nr 83.

Akty normatywne

[1] Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. Poz. 382)
[2] Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 roku, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 20

Źródła internetowe

W źródłach internetowych podaje się pełne odnośniki stron i usuwa hiperłącza.

Gdy znany jest autor i data:
[1] Piekunko-Matniuk I., Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, [w:] http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/443/pl/4.2_piekunko.pdf

Gdy podane informacje nie zawierają autora i wydawnictwa:
[1] http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asp

Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, jak napisać bibligrafię, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią udzielimy wskazówek.

Nie jesteś pewny, czy dobrze przygotowałeś bibliografię? Napisz do nas, podopwiemy, co jeszcze warto zmienić, poprawić.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl