Wymogi prac dyplomowych (licencjacka i magisterska)

Wymogi prac dyplomowych (licencjacka i magisterska)

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Praca dyplomowa jest tekstem naukowym pisanym przez specjalistę dla specjalistów, dlatego musi spełniać określone standardy. Uczelnie z reguły określają następujące wymogi:

• merytoryczne,
• regulaminowe,
• formalne,
• edytorskie.

Praca licencjacka wymogi merytoryczne

Wymogi merytoryczne informują, co powinna zawierać praca (określenie problemu, metody badawcze, narzędzia analityczne, wnioski itp.). Praca powinna poszerzać wiedzę w danym temacie i być napisana według logicznego toku wywodów. Jeżeli chcesz uzyskać najwyższą ocenę, musisz pamiętać o właściwie przeprowadzonych badaniach empirycznych i ich wyczerpującej interpretacji, a także kompleksowej analizie literatury przedmiotu i nowatorskim ujęciu badanego problemu.

Praca licencjacka wymogi regulaminowe

Tego typu wymogi określają, jakim typem tekstu powinna być praca, czy podlega recenzji, przez kogo jest kierowana i czy podlega obronie podczas egzaminu, a jeżeli tak, to jak powinien przebiegać proces obrony.

Praca licencjacka wymogi formalne

Promotorzy i recenzenci zwracają szczególną uwagę na wymogi formalne i edytorskie. Bardzo ważny jest prawidłowy układ pracy, podział na wstęp, rozdziały i zakończenie, a także wykaz literatury podanej w kolejności alfabetycznej, spis tablic, rysunków i załączników.

Praca licencjacka wymogi edytorskie

Uczelnia określa, jakiego formatu powinna być czcionka, ile cm powinny wynosić: odstęp między wierszami (interlinia), marginesy (górny, dolny, prawi i lewy), akapity, a także jak powinno się numerować strony, wykresy czy tabele.

Praca magisterska – wymogi

Wymogi merytoryczne, regulaminowe, formalne i edytorskie w pracy magisterskiej z reguły niczym się nie różnią od tych ustalanych dla prac licencjackich. Pamiętaj, że zanim oddasz złożysz gotową pracę do dziekanaty, musisz sprawdzić strona po stronie, czy spełnia one wszystkie wymogi. Czasami łatwo można przeoczyć„drobiazgi”, które wpływają na wygląd pracy, dlatego upewnij się, że odstępy między wierszami są równe, wypunktowania jednolite, tytuły wszystkich rozdziałów i podrozdziałów napisane taką samą czcionką, a na stronach nie ma pustych miejsc.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
    Szybki kontakt

    Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

    designed by tonik.pl